Microsoft Word 2010 Introduction

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Category: Adhoctrain
Created on Monday, 26 May 2014 04:39
Hits: 2769

Duration 2 days; Instructor-Led

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Word นำไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสารทั่วๆ ไป ซึ่งจะทำให้งานด้านเอกสารมีความน่าสนใจ และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเมื่อมีการแก้ไข หรือปรับปรุงในภายหลังก็สามารถแก้ไขได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มาก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวข้อหลักสูตร

การปรับแต่งแถบ Ribbon การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

การจัดการกับหน้าต่างแฟ้มเอกสาร

การจัดมุมมองเอกสาร

การย่อขยายขนาดการมองเอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ

การไปที่ต่าง ๆ ในเอกสาร การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทำกับเอกสาร

การเตรียมการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

การสร้างย่อหน้าและการตัดคำ การเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ

การจัดตำแหน่งให้กับข้อความ

การตั้งแท็บให้กับข้อความ

การใส่สัญลักษณ์พิเศษ เครื่องหมายนำหน้าข้อความ

การเน้นเฉพาะอักษรตัวแรก การเน้นข้อความด้วยแถบสี การใส่ข้อคิดเห็น

การตบแต่งพื้นหลังของข้อความ

การแทรกรูปภาพ

фоны для photoshop
популярные рестораны России