Microsoft Outlook 2010

Duration 1 day

รายละเอียดวิชา 
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Outlook ไปใช้งานในชีวิตการทำงานประจำวัน เพราะโลกธุรกิจ ณ ปัจจุบันได้นำเอาความสามารถของระบบอีเมล์มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร หรือบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว 
รวมทั้งสามารถกำหนดความปลอดภัย และจัดระเบียบในส่วนของอีเมล์ที่แปลกปลอมเข้ามาทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
พนักงานทุกๆ ฝ่ายที่มีการติดต่อผ่านระบบอีเมล์ภายในองค์กร

หัวข้อหลักสูตร

 • เริ่มต้นเรียนรู้การใช้ไมโครซอฟต์เอาต์ลุค
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค 2010
 • การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค 2010
 • การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
 • การกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นเพื่อเขียนจดหมาย

การรับส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค 

 • การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • การบันทึกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำเนาร่าง
 • การกำหนดประเภทความสำคัญให้กับจดหมาย     
 • การเรียกจดหมายที่ส่งผิดกลับคืน (Recall Message)  
 • การติดตามการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ลายเซ็นอัตโนมัติ
 • การแสดงข้อความในจดหมาย
 • การกำหนดเวลาเพื่อจัดการกับจดหมาย     

การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร        

 • การสร้างโฟลเดอร์ใหม่       
 • การคัดแยกข่าวสาร   
 • การระบุการกระทำกับข่าวสารที่ส่งไป        
 • การจัดประเภทกลุ่มข่าวสาร 
 • ระบบตอบกลับข่าวสารอัตโนมัติ     

รายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts)   

 • การจัดการกับรายชื่อผู้ติดต่อและการแก้ไข 
 • การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อตามความสัมพันธ์         
 • การปรับมุมมองเพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ    
 • กลุ่มรายชื่อกระจายข่าวสาร (Distribute List) 
 • การพิมพ์รายชื่อผู้ติดต่อ      
 • การนำเข้าและการส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ   
 • การประยุกต์ใช้รายชื่อผู้ติดต่อร่วมกับไปรษณีย์ผนวก     
 • ตารางนัดหมาย (Calendar)
 • มุมมองการทำงานภายในตารางนัดหมาย
 • กำหนดลักษณะการจัดตารางนัดหมาย       
 • การตอบรับ/ปฏิเสธการนัดหมาย     
 • การทำงานกับตารางการนัดหมาย    
 • การเลื่อนการนัดหมาย        
 • การติดตามการเลื่อนนัดหมาย        
 • การแก้ไขตารางนัดหมาย     
 • การแจ้งยกเลิกการนัดหมาย 
 • การเปลี่ยนกำหนดการนัดหมายแบบเป็นประจำไปเป็นครั้งเดียว   
 • การจัดประเภทการนัดหมาย 
 • การแบ่งปันตารางนัดหมาย  

การพิมพ์การนัดหมาย การเผยแพร่ตารางนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์        บัญชีงาน (Task)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีงาน
 • ประเภทของบัญชีงาน        
 • ปฏิบัติการกับการมอบหมายงาน
 • การสั่งกระทำซ้ำกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • การตอบรับการมอบหมายงาน
 • การปฏิเสธการรับมอบหมายงาน     
 • การรายงานความคืบหน้าของงาน    
 • การรายงานการเสร็จสิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
 • การแจ้งยกเลิกการมอบหมายงานที่เป็นลักษณะกระทำซ้ำ