Microsoft Word 2010 Advanced

Duration 1 day; Instructor-Led

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Word Level 3 นำไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากๆ เช่น การจัดทำเอกสารคู่มือ วิทยานิพนธ์ รายงาน เป็นต้น รวมทั้งสามารถจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ ภายในเอกสารให้สวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรู้จักวิธีการสร้างฟอร์มเพื่อจัดทำแบบสำรวจ และรู้จักการบันทึก เรียกใช้งานแมโคร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS-Word เบื้องต้น
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านเอกสาร
 • พนักงานฝ่ายบุคคล และธุรการ

หัวข้อหลักสูตร

 • เทคนิคจัดทำรายงาน คู่มือ วิทยานิพนธ์อย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงาน
 • นิยาม
 • ส่วนประกอบของรายงาน
 • ขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยเพื่อทำรายงาน

การใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดในการจัดทำรายงาน

 • ตัวแบ่งส่วนเอกสาร (Break)
 • การสร้างแม่แบบเก็บข้อกำหนดการจัดทำรายงาน
 • การสร้างแฟ้มเอกสารเพื่อพิมพ์รายงานจากแม่แบบ
 • การกำหนดระดับความสำคัญให้กับเนื้อหา
 • การเรียงลำดับหัวข้อ
 • การแสดงเฉพาะหัวข้อในเอกสาร
 • การสั่งแสดงหรือซ่อนรายละเอียดภายใต้หัวข้อ
 • การเข้าถึงหัวข้อด้วยกรอบสรุปหัวข้อ
 • การจัดรูปแบบให้กับข้อความโดยใช้ลักษณะข้อความ

แหล่งอ้างอิงเพื่อการเข้าถึงภายในรายงาน

 • คั่นหนังสือ
 • ข้อความอ้างอิง
 • ดรรชนี
 • สารบัญ
 • คำอธิบายรูปภาพ

การรวมเอกสาร การสร้างหน้าปกรายงาน การแปลงแฟ้มรายงานเป็นแฟ้มงานนำเสนอ

 • การใช้เครื่องมือฟอร์ม และแมโคร
 • แบบฟอร์มสำเร็จรูป
 • นิยาม
 • ความรู้ที่ใช้ประกอบการสร้างแฟ้มแบบฟอร์มสำเร็จรูป
 • ขั้นตอนการสร้างแฟ้มเอกสารแบบฟอร์มสำเร็จรูป
 • การเรียกใช้เแฟ้มแบบฟอร์มสำเร็จรูป
 • การสร้างแบบฟอร์มสำเร็จรูปในลักษณะกำหนดเอง

แมโคร

 • นิยาม
 • ประโยชน์ของการบันทึกแมโคร
 • ขั้นตอนในการบันทึกแมโคร
 • การกำหนดวิธีเรียกใช้แมโคร
 • การแก้ไขรหัสแมโคร
 • การเรียกใช้แมโคร
 • การแก้ไขแมโคร
 • การลบแมโคร