Microsoft PowerPoint 2010 Intermediate & Advanced

Duration 1 day; Instructor-Led

 

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-PowerPoint Level 2นำไปประยุกต์ใช้กับงานนำเสนอด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้งานด้านนำเสนอมีความน่าสนใจ และมีสีสันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเมื่อมีการแก้ไข หรือปรับปรุงในภายหลังก็สามารถแก้ไขได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มาก

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS-PowerPoint เบื้องต้น
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการนำเสนอ
 • พนักงานฝ่ายขาย หรือการตลาด

หัวข้อหลักสูตร

 • การปรับแต่งแฟ้มงานนำเสนอ
 • ปฏิบัติการกับการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • การนำเข้าแฟ้มโครงร่างเนื้อหา

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง การแทรกวัตถุที่มีในโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

 • ตารางคำนวณไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • แผนภูมิ
 • แผนผังองค์กร

การใส่ลูกเล่นให้กับแผ่นสไลด์

 • การปรับเปลี่ยนโครงร่างแผ่นสไลด์
 • ต้นแบบรูปลักษณ์กับแผ่นสไลด์
 • การกำหนดสีพื้นหลังให้กับแผ่นสไลด์
 • การแทรกเสียงและวิดีโอ
 • ไฮเปอร์ลิงก์
 • การใช้ปุ่มคำสั่ง

การใส่ลูกเล่นให้กับแผ่นสไลด์ด้วยการเคลื่อนไหว

 • การกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุและข้อความ
 • การกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ในระหว่างการนำเสนอ
 • การนำเสนอ
 • การเตรียมการก่อนการนำเสนอ
 • การจัดเรียงแผ่นสไลด์
 • การซ่อนแผ่นสไลด์
 • การสร้างระบบนำเสนอแบบอัตโนมัติ
 • การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
 • การแปลงแฟ้มงานนำเสนอไปเป็นเอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • การซ้อมการนำเสนอ
 • การฝังแบบอักษรไปกับแฟ้มงานนำเสนอ

ปฏิบัติการในระหว่างนำเสนอ

 • การเลือกแผ่นสไลด์เพื่อการนำเสนอ
 • การปรับลูกศร (Pointer) ในระหว่างการนำเสนอ
 • การปรับสีของฉากรับในระหว่างการนำเสนอ

การบันทึกแฟ้มงานนำเสนอลงในแผ่น CD-ROM การแปลงเป็นประเภท Video การบันทึกแฟ้มงานนำเสนอแสดงผ่านบราวเซอร์