Microsoft Word 2010 Introduction

Duration 2 days; Instructor-Led

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Word นำไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสารทั่วๆ ไป ซึ่งจะทำให้งานด้านเอกสารมีความน่าสนใจ และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเมื่อมีการแก้ไข หรือปรับปรุงในภายหลังก็สามารถแก้ไขได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มาก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบนระบบ Windows
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านเอกสาร

หัวข้อหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • ประเภทของโปรแกรม
 • การเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010
 • องค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
 • แถบเมนู (Menu Bar)
 • แถบเครื่องมือคำสั่งลัด (Quick Access Toolbar)
 • แถบไม้บรรทัด (Ruler Bar)
 • แถบสถานะ (Status Bar)

การปรับแต่งแถบ Ribbon การตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

 • การกำหนดขอบเขตประเทศเริ่มต้นในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
 • การปรับแต่งแถบเครื่องมือ
 • การยกเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • การกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นให้กับโปรแกรม
 • การตั้งค่าเริ่มต้นของระยะห่างระหว่างบรรทัด
 • การแสดงเส้นขอบเขตข้อความ
 • การจัดการกับแฟ้มเอกสาร
 • ประเภทของแฟ้มที่ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 สามารถเปิดหรือบันทึกได้
 • ปฏิบัติการกับแฟ้มเอกสาร
 • การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่
 • การเปิดแฟ้ม
 • การบันทึกแฟ้มในชื่อใหม่
 • การบันทึกความเปลี่ยนแปลงของแฟ้ม
 • การปิดแฟ้ม
 • การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้ม

การจัดการกับหน้าต่างแฟ้มเอกสาร

 • การย่อหน้าต่างแบบเล็กสุด
 • การขยายหน้าต่างใหญ่สุด
 • การปรับขนาดของหน้าต่าง
 • การแบ่งหน้าต่างของเอกสารเดียวกัน
 • การสลับกลับไปกลับมาระหว่างแฟ้ม
 • การเปรียบเทียบเอกสาร 2 ฉบับในลักษณะเลื่อนไปพร้อมกัน
 • การสั่งแสดงแฟ้มเอกสารทั้งหมดที่เปิดอยู่

การจัดมุมมองเอกสาร

 • มุมมองโดยรวม (Draft)
 • มุมมองโครงร่างเว็บ (Web Layout)
 • มุมมองขณะพิมพ์ (Print Layout)
 • มุมมองโครงร่างเนื้อหา (Outline View)
 • มุมมองสำหรับอ่านข้อความ (Full Screen Reading)

การย่อขยายขนาดการมองเอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษเฉพาะเอกสาร
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษแบบกำหนดเป็นค่ามาตรฐาน

การไปที่ต่าง ๆ ในเอกสาร การยกเลิกหรือการเรียกคืนการกระทำกับเอกสาร

 • การยกเลิกการกระทำ (Undo)
 • การเรียกคืนการกระทำที่ยกเลิกไป (Recall)

การเตรียมการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

 • การจัดการกับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
 • การดูเอกสารก่อนพิมพ์
 • การพิมพ์เอกสาร
 • ปฏิบัติการกับข้อความ
 • การจัดการกับข้อความ
 • การเลือกข้อความ
 • การกรอกข้อความและการแก้ไขข้อความ
 • การคัดลอกและการเคลื่อนย้ายข้อความ
 • การค้นหาข้อความหรือการแทนที่ข้อความ
 • การตรวจการสะกดคำ

การสร้างย่อหน้าและการตัดคำ การเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ

 • การจัดรูปแบบให้กับข้อความ
 • แบบอักษร (Font)
 • ลักษณะของงานที่นำแบบอักษรไปใช้
 • ระดับความสำคัญของเนื้อหา
 • ความชัดเจนของแบบอักษร
 • ขนาดของแบบอักษร
 • ปฏิบัติการระหว่างข้อความกับแบบอักษร

การจัดตำแหน่งให้กับข้อความ

 • การกำหนดตำแหน่งเริ่มพิมพ์ข้อความ
 • การปรับระยะห่างระหว่างย่อหน้า
 • การปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด
 • การควบคุมการไหลของข้อความในย่อหน้า
 • การจัดตำแหน่งของย่อหน้าสัมพันธ์กับหน้ากระดาษ

การตั้งแท็บให้กับข้อความ

 • การตั้งแท็บเพื่อจัดตำแหน่งข้อความ
 • การตั้งแท็บแบบมีเส้นนำ
 • การลบแท็บ

การใส่สัญลักษณ์พิเศษ เครื่องหมายนำหน้าข้อความ

 • เครื่องหมายสัญลักษณ์นำข้อความ (Bullet)
 • การใส่เลขลำดับให้กับข้อความ

การเน้นเฉพาะอักษรตัวแรก การเน้นข้อความด้วยแถบสี การใส่ข้อคิดเห็น

 • การค้นหาตำแหน่งของข้อคิดเห็น
 • การลบข้อคิดเห็น

การตบแต่งพื้นหลังของข้อความ

 • การตีเส้นขอบให้กับข้อความ
 • การใส่ลวดลายให้กับพื้นหลังของข้อความ

การแทรกรูปภาพ

 • รูปภาพที่มีมากับโปรแกรม (ClipArt)
 • รูปภาพจากแฟ้มภาพ